Religion of Mind 
นิทรรศการภาพถ่าย ส่วนหนึ่งในเทศกาลภาพถ่าย “ โฟโต้บางกอก 2018 ”

โดย ณัฐพล ชัยวรวัฒน์
เปิดนิทรรศการ :: 6 กรกฏาคม 2561
ระยะเวลาแสดงนิทรรศการ :: 4 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2561
ที่ เทนทาเคิล

***** กิจกรรมพิเศษศิลปะการแสดงสด *****
Durational Performance โดย นพวรรณ สิริเวชกุล
วันที่ 06 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.30 – 19.30

พินิจภายนอกเพื่อสะท้อนกลับเข้าสู่ภายใน
พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนถึงสิ่งที่ไหลผ่านเข้ามา
ชัดเจนในตัวเองว่ามีสิ่งที่ไม่ชัดเจนและอธิบายด้วยถ้อยคําได้
เรียนรู้ที่จะยอมรับเพื่อข้ามพ้นวาทกรรม

นี่คือแนวทางที่นายณัฐพลใช้เป็นหลักยึดในการดําเนินชีวิตและสร้างสรรค์งาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการแสดงทัศนคติที่มีต่อความหมายของคําว่า “ ตัวตน ” Religion of mind ซีรีย์ภาพถ่ายที่นายณัฐพลเริ่มสร้างสรรค์ผลงานนับตั้งแต่ปี 2555. โดยการใช้ตัวของเขาเองเป็นสื่อ(medium) ในเชิงอุปมาอุปไมยทั้งเสมือนบุคคลไร้อัตลักษณ์(anonymous person) และทั้งเสมือนตัวแทนการนําเสนอ(representation) อันเป็นรูปธรรมถึงสิ่งอันเป็นนามธรรม ณ ที่นี้คือเวลา(กาย) และ สถานที่(จิต) ในส่วนของกระบวนการสร้างงานชุดนี้เขาอาศัยการสังเกตอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวของเขาเอง ซึ่งตัวความรู้สึกนี้เองเป็นลักษณะเฉพาะที่สําคัญของมนุษย์ในเชิงอัตลักษณ์สําหรับเขาแล้วรูปแบบของการรับรู้และความเข้าใจต่างๆนั้นถูกสร้างขึ้นจากปัจจัยภายนอกนํามาปรับแต่งเพิ่มเติม(หรือลดทอน) ก่อตัวกลายเป็นตัวตนขึ้นมาจากภายใน ซึ่งปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นธรรมชาติจนรับรู้ได้แทบไม่ทันในชีวิตประจําวัน ซึ่ง “ตัวตน” (self) ในความหมายข้างต้นนี้นายณัฐพล พิจารณาว่าแท้จริงแล้วนั้น ความเป็นตัวเป็นตนหรือความเจ้าข้าวเจ้าของนั้นไม่มีมีเพียงเวลา สถานที่และภาชนะที่รอการเติมเพื่อซึมซับเข้าสู่ภายในและส่งกลับสู่ภายนอกเท่านั้นก่อนหน้านี้งานชุดนี้ใช้ชื่อว่า “ Jardin Privé ” มากจากคําว่า “ Jardin secret ” ในภาษาฝรั่งเศสซึ่งแปลว่า “ โลกส่วนตัว ” แต่นายณัฐพลตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชื่ออันเนื่องจากการพัฒนาที่เกิดขึ้นในโปรเจคนี้เขาเรียนรู้ความหมายของตัวตน ผ่านการฝึกฝนและเฝ้าสังเกตในแต่ละวัน เขาได้ตระหนักอย่างค่อยเป็นค่อยไปว่าความเป็นส่วนตัว (Personal/Private) นั้นเปรียบเสมือนภาพลวงตาของวาทกรรม (Illusion of discourse) ถึงแม้ว่าเขารับรู้สิ่งต่างๆผ่านความเป็นปัจเจกแต่เขาก็เรียนรู้ผ่านความเป็นปัจเจกนี้เองว่า ไม่มีอะไรหรือสิ่งใดที่เป็นตัวเป็นตน เป็นส่วนตัว หรือเป็นส่วนบุคคลอย่างแท้จริง เป็นเพียงวงจรของการแปรเปลี่ยนสภาพระหว่างความเป็นส่วนตัวและไม่เป็นส่วนตัวเท่านั้น

เกี่ยวกับศิลปิน
www.natthaphonchaiworawat.com/

 


Religion of mind 
Photo exhibition, Which part of Photo Festival ” PhotoBangkok 2018 ”

by Natthapon Chaiworawat
Opening :: 06 July 2018
Exhibition Period :: 04 July 2018 – 05 August 2018
at Tentacles

***** Special Performance Art *****
Durational Performance by Nopawan Sirivejkul
on 06 July 2018 I 17.30 – 19.30

Looking outwards as a means to reflect within,
Examining delicately what experience comes,
Being clear that there are things unclear and indescribable,
Learning acceptance to go beyond discourses.

This is the method that Chaiworawat uses as the discipline for his life and for his works, which mostly reveal his perspective on the sense of “Self”. In “Religion of mind” the photographic series Chaiworawat has been working since 2012, he uses himself as a metaphor for both an anonymous person and a concrete representation of the abstraction of time (Body) and space (Mind). He does this by observing his personal emotions, which are important characteristics of human identity. For him, modes of perception are constructed by the external, shaping (or unshaping) and becoming the inner self, a phenomenon that runs naturally and imperceptibly in daily life. With this sense of the “self”, Chaiworawat considers that there is no “self” or “belonging” just time, space, and containers waiting to be filled, absorbing, and reflecting. In earlier, series were titled “Jardin Privé”, from “Jardin secret” in french which mean “Private world”, but Chaiworawat decided to change the title as the project developed. As he learns about the meaning of the self through daily practice, he realizes little by little that the private or the personal is like an illusion of discourse. Even though he perceives things in a personal way, he learns that there is nothing really personal. It is merely a cycle of transformation between personal and non-personal.

Artist info
www.natthaphonchaiworawat.com/