คุยกับ บ้านนอก ความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมพูดคุยกับ
jiandyin (จิระเดช และ พรพิไล มีมาลัย) ผู้ก่อตั้ง บ้านนอก ความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม, ชุมชนบ้านนอก ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
+
Henry Tan (เฮนรี่ แทน) ผู้ร่วมก่อตั้ง Tentacles, กรุงเทพฯ
Tuwis Yasinta (ทวิส ยาสินตา) สมาชิก Waft Lab, สุราบายา, ประเทศอินโดนีเซีย

ในฐานะผู้อำนวยการโครงการฯ + ศิลปินผู้เข้าร่วมโครงการ 365 Days : LIFE MUSE (การศึกษาแบบจำลองแรงงานข้ามชาติในชุมชนหนองโพ)

ร่วมพูดคุยในมุมการทำงานศิลปะเชิงปฎิสัมพันธ์ การบูรณการองค์ความรู้วางแผน ริเริ่มโครงการ ตลอดจนขั้นตอนการปฎิบัติงานกับชุมชน และการทำงานร่วมกับองค์กรและศิลปินจากต่างประเทศ

***

บ้านนอก ความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม ก่อตั้งโดย จิระเดชและพรพิไล มีมาลัย ภายใต้แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนอกห้องปฏิบัติการ และการมีส่วนร่วม (Base on post-studio, social engagement and participatory practice) ผสานความร่วมมือชุมชนฯ นักศึกษาหลายสาขาวิชา นักออกแบบ ศิลปินรุ่นใหม่ ศิลปินรับเชิญนานาชาติ ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง นักวิชาการทฤษฏีศิลปะ ภัณฑารักษ์ และผู้ที่สนใจทั่วไปฯ เปิดพื้นที่การเรียนรู้ทางเลือก การทดลองและแลกเปลี่ยนความรู้ศิลปะร่วมสมัย พัฒนาต้นแบบการขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรม ด้วยศิลปะทัศน์การมีส่วนร่วมและความร่วมมือ (artistic interest in participation and collaboration) เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและศิลปศึกษานอกห้องเรียน

***

โครงการพัฒนาศิลปะร่วมสมัยชุมชนหนองโพ ปี 2559
โดย บ้านนอก ความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม

โครงการศิลปินในพำนักเพื่อการศึกษาวิจัยเชิงทัศนศิลป์ และนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย
365 Days: LIFE MUSE (การศึกษาแบบจำลองแรงงานข้ามชาติในชุมชนหนองโพ)

365 Days: LIFE MUSE (การศึกษาแบบจำลองแรงงานข้ามชาติในชุมชนหนองโพ) โครงการศิลปินในพำนักเพื่อการศึกษาวิจัยเชิงทัศนศิลป์และนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย มีเป้าหมายในการพัฒนาสหวิทยาการศิลป์เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์และศักยภาพในประเด็นความขัดแย้งของการอพยพโย้กย้ายถิ่นฐาน และการเคลื่อนย้ายแรงงาน โครงการได้ออกแบบพื้นที่กิจกรรมการเรียนรู้และความร่วมมือด้านทัสนศิลป์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ฯลฯ ผ่านผลงานสร้างสรรค์โดยศิลปินและนักวิจัยเชิงทัศนศิลป์ 22 ท่าน ทั้งไทยและนานาชาติ ร่วมกับชุมชนและแรงงานข้ามชาติชาวพม่าในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อตั้งคำถามปลายเปิดบนความย้อนแย้งทางวัฒนธรรมภายใต้แนวคิดความหลากหลายที่ไม่หลากหลายทางวัฒนธรรมร่วมสมัย

โปรแกรม วันหยุดเรียน (days OFF LABoratory) ดำเนินกิจกรรมโครงการในกรอบเวลาประจำปี มีโครงการในปี พ.ศ. 2557 คือโครงการศิลปินในพำนักเพื่อการศึกษาวิจัยเชิงทัศนศิลป์และนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย พิพิธภัณฑ์เฉพาะกาล (กรณีศึกษาชุมชนหนองโพ) ต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2558 โปรแกรม วันหยุดเรียน (OFF LAB) ดำเนินโครงการที่ 2 คือโครงการศิลปินในพำนักเพื่อการศึกษาวิจัยเชิงทัศนศิลป์และนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย 365 days : LIFE MUSE (การศึกษาแบบจำลองแรงงานข้ามชาติในชุมชนหนองโพ) ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2559 เป็นโครงการต่อเนื่องที่มีวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้และลดช่องว่างความต่างทางวัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยระหว่างนานาชาติ ในภูมิภาคอาเซียน และเอเชีย การริเริ่มโครงการศิลปินในพำนัก (Artist in residency) เชิญศิลปินไทยและนานาชาติ ได้แก่ อินโดนีเเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมา ญี่ปุ่น ไต้หวัน มาเลเซีย และ เยอรมันนี ออสเตรีย ฝรั่งเศส เข้าพำนักในชุมชนฯและพัฒนาผลงานวิจัยเชิงทัศน์ศิลป์และศิลปะร่วมกับสมาชิกในชุมชนและแรงงานข้ามชาติชาวพม่า ผู้มีที่พักอาศัยและทำงานโดยได้รับอนุญาตตามกฎหมายในเขตพื้นที่ชุมชนหนองโพและชุมชนใกล้เคียง เข้าร่วมพัฒนาโครงการตามกรอบการดำเนินโครงการระยะเวลาทุกๆ 2 เดือน ตลอด 1 ปี / แต่ละครั้งศิลปินที่รับเชิญ 2 ท่าน เข้าพำนักและพัฒนาผลงานในชุมชนหนองโพเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ โครงการริเริ่มและดำเนินงานโดย บ้านนอก ความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม

การดำเนินงานโครงการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร และเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ภายในชุมชนและต่างประเทศ อาทิ Open Contemporary Art Center ไทเป ประเทศไต้หวัน Bamboo Curtain Studios ไทเป ประเทศไต้หวัน 98B Collaboratory มะนิลา ประเทศฟิลลิปปินส์ WAFT LAB สุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย วัดหนองโพ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ ชาวชุมชนหนองโพ และแรงงานข้ามชาติชาวพม่าในชุมชนหนองโพและชุมชนใกล้เคียง สรุปผลโครงการศึกษาวิจัยเชิงทัศนศิลป์และนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย 365 days : LIFE MUSE (การศึกษาแบบจำลองแรงงานข้ามชาติในชุมชนหนองโพ) การแสดงสดและกิจกรรมเสวนา ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ และ พื้นที่ทดลองบ้านนอกฯ (Baan Noorg experimental space) ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

สนับสนุนโดย: เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

Nongpo community based art project 2016
by Baan Noorg Collaborative Arts and Culture

Artists in Residence for Artistic Research and Contemporary Art Exhibition Project
365 Days: LIFE MUSE (Model study for Nongpo community’s foreign labours)

365 Days: LIFE MUSE (Model study for Nongpo community’s foreign labours), an Artists in Residence for Artistic Research and Contemporary Art Exhibition Project has been created with the aim to develop interdisciplinary arts to deliver the message on the vision pertaining the conflict of diaspora and laboured-migration issues and the potentials that these issues could be portrayed through arts. The project has designed collaborative and learning platform including social, humanity-oriented, artistic activities through artworks by 22 Thailand based, ASEAN and international artists and researchers. This is in collaboration with the community and Myanmar labours living in the community and the vicinity in order to address open-end questions over the cultural paradox under the notion of “non-multiculturalism of the multiculturalism”.

The day OFF LABoratory program operates annual and launched its first edition in 2013, Artists in residence for artistic research and contemporary art exhibition Pop Up Museum (Model Study for Nongpo Community) project, and followed by OFF LAB # 2, Artists in residence for artistic research and contemporary art exhibition 365 days: LIFE MUSE (Model Study for Nongpo Community’s Foreign Labours) project. This is a one-year project from 2015 to 2016, which is an ongoing project with an aim to generate learning process, reduce the gap of cultural diversity and exchange the contemporary art experience amongst international, ASEAN and Asian participants with the initiative of a residency program. Thai and international artists from Indonesia, Philippines, Myanmar, Japan, Taiwan, Malaysia as well as Germany, Austria and France were invited to stay in the community, developed artistic research and artworks with community members and the Myanmar labours who reside and legally work in Nongpo and the vicinity. The participants have joined and collaborated in the process of project development every two months throughout the course of one-year time. Two artists are invited to develop their work in the community having three weeks on each sessions of residency. This project is originated by Baan Noorg Collaborative Arts and Culture.

The project is supported by Art Centre of Silpakorn University and the Japan Foundation, Bangkok in association with many institutions within the community and from abroad : Open Contemporary Art Center, Taipei, Bamboo Curtain Studio, Taipei, Taiwan, 98B Collaboratory, Manila, Philippines, WAFT LAB, Surabaya, Indonesia, Nongpo Temple, Nongpo Temple Community School and Nongpo District community members. The result of the artistic-research, the contemporary art exhibition, live performance and forum for 365 Days: LIFE MUSE (Model study for Nongpo community’s foreign labours) are held at the Art Centre of Silpakorn University, Thapra campus Bangkok and the experimental space of Baan Noorg Collaborative Arts and Culture, Nongpo District, Ratchaburi.